Szkoła Muzyczna im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie

Rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 1999 roku i oferuje kształcenie muzyczne I i II stopnia.

Założycielem i dyrektorem szkoły jest Anna Drążkowska.

Szkoła I stopnia została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 1999 roku pod numerem 228/7/1999. Decyzją nr DEA.I.7755-ps5/A/2000 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2000 roku szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej i  tym samym przyznano prawo wydawania świadectw i dyplomów państwowych.

Szkoła II stopnia została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2003 roku pod numerem 310/2/2003. Decyzją nr DSA-II-805/4310/04/IS-12  Ministra Kultury z dnia 2 września 2004 roku szkole nadano uprawnienia szkoły publicznej i tym samym przyznano prawo wydawania świadectw i dyplomów państwowych.

Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się z reguły 2-3 razy w tygodniu (poza nauką w szkołach prowadzących kształcenie ogólne), we wspólnie uzgodnionych, dogodnych dla uczniów i nauczycieli terminach (najczęściej popołudniami, a także w soboty).
 

Szkoła muzyczna I stopnia

Szkoła realizuje ramowy plan nauczania oraz podstawę programową obowiązującą wszystkie publiczne szkoły muzyczne I stopnia. Kształcenie odbywa się w cyklu 6-letnim (dla dzieci od 6 roku życia) lub cyklu 4-letnim (dla młodzieży).

Przedmiotem głównym w szkole jest nauka gry na wybranym instrumencie w ramach zajęć indywidualnych.

Instrumenty do wyboru:

 • FORTEPIAN
 • SKRZYPCE
 • ALTÓWKA
 • WIOLONCZELA
 • GITARA
 • HARFA
 • AKORDEON
 • FLET
 • KLARNET
 • OBÓJ
 • SAKSOFON
 • PERKUSJA

Oprócz nauki gry na instrumencie głównym uczeń uczęszcza, w zależności od wybranego instrumentu, cyklu kształcenia i roku nauki w szkole, na inne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W całym cyklu kształcenia są to następujące przedmioty:

 • FORTEPIAN DODATKOWY
 • PODSTAWY RYTMIKI
 • KSZTAŁCENIE SŁUCHU
 • ZAJĘCIA Z AKOMPANIATOREM
 • AUDYCJE MUZYCZNE/WIEDZA O MUZYCE
 • CHÓR, ORKIESTRA LUB ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

 

Szkoła muzyczna II stopnia

W szkole II stopnia kształcą się absolwenci szkoły muzycznej I stopnia, jak również młodzież posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.

Szkoła realizuję ramowy plan nauczania oraz podstawę programową obowiązującą publiczne szkoły muzyczne II stopnia. Kształcenie odbywa się w cyklu 6-letnim w specjalności instrumentalistyka lub 4-letnim w specjalności wokalistyka.

Przedmiotem głównym w szkole jest nauka gry na wybranym instrumencie/śpiewu w ramach zajęć indywidualnych.

Przedmioty główne do wyboru:

 • FORTEPIAN
 • SKRZYPCE
 • ALTÓWKA
 • WIOLONCZELA
 • GITARA
 • HARFA
 • AKORDEON
 • FLET
 • KLARNET
 • OBÓJ
 • SAKSOFON
 • PERKUSJA
 • ŚPIEW

Oprócz indywidualnych lekcji nauki gry na wybranym instrumencie/śpiewu uczniowie uczęszczają na inne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W całym cyklu kształcenia, w zależności od wybranego przedmiotu głównego (specjalności) i klasy, są to następujące przedmioty:

 • FORTEPIAN OBOWIĄZKOWY / FORTEPIAN DLA WOKALISTÓW
 • ZAJĘCIA Z AKOMPANIATOREM / PRACA Z AKOMPANIATOREM
 • ZESPÓŁ KAMERALNY / ZESPÓŁ WOKALNY / DYKCJA I RECYTACJA
 • ORKIESTRA LUB CHÓR
 • KSZTAŁCENIE SŁUCHU
 • ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT
 • HARMONIA
 • LITERATURA MUZYCZNA/WIEDZA O MUZYCE
 • HISTORIA MUZYKI
 • FORMY MUZYCZNE

 

Patron Szkoły - Witold Lutosławski

urodził się w 1913 r. w Warszawie w rodzinie ziemiańskiej. Podobnie jak Fryderyk Chopin wychowywał się w atmosferze muzykowania domowego. Pierwsze utwory komponował już w dzieciństwie. Pobierał lekcje gry na fortepianie i skrzypcach, uczył się też teorii i kompozycji. Interesowała go również matematyka, którą nawet przez pewien czas studiował. W jednym z wywiadów powiedział: "tak matematyka jak i muzyka są skomplikowanymi, wysoce zorganizowanymi, abstrakcyjnymi światami". Muzyka pociągała go jednak silniej. Ukończył więc studia pianistyczne u J. Lefelda i kompozytorskie u W. Maliszewskiego.

W czasie II wojny światowej Lutosławski brał udział w walkach z Niemcami jako dowódca plutonu radiotelegraficznego.

Po wojnie osiadł na stałe w Warszawie. Przez wiele lat angażował się w działalność Związku Kompozytorów Polskich, w którym pełnił odpowiedzialne funkcje. Wykładał także na wielu renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych, m.in. w Los Angeles, San Francisco, Sztokholmie i Londynie, nie związał się jednak na stałe z żadną z nich, ponieważ jego prawdziwą pasją były kompozycja i dyrygowanie. Prawykonania i wykonania swoich dzieł prowadził z najbardziej znanymi orkiestrami (m.in. londyńską, paryską, WOSPRiT).

Twórczość Lutosławskiego spotykała się z licznymi dowodami wielkiego uznania w Polsce i na arenie międzynarodowej. Wyrazem tego było m.in. przyznanie mu członkostwa w Międzynarodowym Towarzystwie Muzyki Współczesnej, którego był przez pewien okres wiceprezesem. Członkostwo honorowe przyznały mu liczne stowarzyszenia kompozytorów i akademie. Polskie, amerykańskie i angielskie uniwersytety przyznały mu tytuł doktora honoris causa. Otrzymał wiele nagród oraz odznaczeń polskich i zagranicznych.

Lutosławski był także członkiem Międzynarodowej Rady Muzycznej przy UNESCO i współtwórcą Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Uczestniczył w pracach komisji repertuarowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień". Do ostatnich dni życia prowadził intensywną działalność kompozytorską.

Zmarł w 1994 r., został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.